REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OFFICE5”
(„REGULAMIN”)

I. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym "OFFICE5", dostępnym pod adresem elektronicznym www.sklep.office5.pl.

 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:

  1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),

  2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 147 z późn. zm.),

  3. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

  4. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobwych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

  5. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.

 • Dane - dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

 • Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.

 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym "office5", niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z rozumieniem. art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

 • Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy.

 • Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.

 • Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego, określone w niniejszym Regulaminie.

 • Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

 • Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.

 • Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

 • Sklep - sklep internetowy "office5" dostępny pod adresem elektronicznym www.sklep.office5.pl, stanowiący własność Sprzedawcy, za  pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 • Sprzedawca - GEM MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK siedzibą we Wrocawiu, adres: ul. Krzycka 83/1c Wrocaw 53-019, posiadająca NIP 6111148097 REGION 380164299, właściciel sklepu internetowego "OFFICE5".

 • Strony - Sprzedawca i Zamawiający.

 • Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym "OFFICE5".

 • Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 • Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

 • Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.

 • Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym "OFFICE5" odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu stanowiącą jego integralną część, Polityką Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.

 5. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".

 6. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

 7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji.Kolor tkaniny, karnisze i innych produktów może się różnić od oczewistości na Państwa ekrane kompiutotowym. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.

 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

 9. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy,

 10. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

 11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

III. Rejestracja.

 1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna,

 2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jakkolwiek umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii i stanu swoich Zamówień, jak również otrzymywanie dodatkowych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika,

 3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien, za pomocą kursora, wybrać ikonkę "Zaloguj/Zarejestruj się", co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu umożliwiającą logowanie (dla zarejestrowanych Użytkowników) i/lub rejestrację Użytkownika,

 4. Kliknięcie w ikonkę "Załóż konto" spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu zawierającą formularz rejestracyjny ("Formularz"),

 5. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza,

 6. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz zaakceptować postanowienia w nich zawarte,

 7. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę "Zarejestruj się", co spowoduje przesłanie Formularza do Sprzedawcy. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

IV. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

  1. dokonywanie Zamówień,

  2. dostęp do stanu i historii Zamówień,

  3. zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy,

 2. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Adres e-mail Użytkownika jest nazwą (loginem) Użytkownika,

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z  co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.

 4. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia,

 5. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta, oznaczonego jako "Nie pamiętam hasła". Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła,

 6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

V. Zawarcie Umowy

 1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.

 2. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę "Zamawiam”. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam” pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego zapłaty Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy, co Zamawiający niniejszym akceptuje.

 4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości, opisać w komentaże uwagi oraz miejsca dostawy, jak również dokonać wyboru formy i sposobu Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na swoje Konto.

 5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o:

  1. cechach wybranego przez siebie Towaru oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający,

  2. sposobie i terminie zapłaty,

  3. sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę,

 6. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień,

 7. Poprzez kliknięcie w ikonę "Zamawiam" Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie,

 8. Z chwilą kliknięcia w przycisk "Zamawiam" dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 9. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail ("Potwierdzenie"). Potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

 10. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.

 11. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.

 13. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.

 14. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego "OFFICE5" są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

VI. Modyfikacja Zamówienia

 1. Z uwagi na fakt, że większość Towarów oferowanych przez Sklep jest wykonywana na indywidualne potrzeby Zamawiającego ("szyta na miarę"), dokonywanie modyfikacji złożonego Zamówienia jest możliwe jedynie w ciągu 24 godzin od momentu dokonania Zamówienia (moment zawarcia Umowy),

 2. W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający, w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji Zamówienia na adres elektroniczny: biuro@office5.pl, wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian,

 3. W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

VII. Płatności

 1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:

  1. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: PL 03 1140 2004 0000 3802 7763 0989, mBank S.A., wpisując w tytule przelewu "SKLEP: numer zamówienia",

 2. Zamawiający może także skorzystać z płatności ratalnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą.

 3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

 4. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

VIII. Realizacja Zamówienia

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

 2. Realizacja Zamówienia następuje w terminie wskazanym przez Sprzedawcę od dnia dokonania pełnej Płatności przez Zamawiającego w Potwierdzeniu.

 3. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 i 2 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.

 4. W każdym przypadku Realizacja Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego.

 5. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

IX. Warunki oraz Koszty dostawy

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.

 2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

 3. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy:

    1. Kurier – 16 zł, czas dostawy średnio w 24h;

    2. Kurier w oprzypadku wielkogabarytowych towarów na przykład karnisze, rolety o długości ponad 150 cm, meble – 45 zł, czas dostawy średnio 48h.

  3. Odbior własny bezpłatny w sklepie pod adresem ul. Krzycka 83/1c Wrocław 53-019. W godzinach 10.00- 18.00 w dni robocze, sobota 11.00-14.00. Konieczne informowanie o dniu i godzinie odbioru telefonicznie 537-200-154.

 4. Przy zamówieniu większej ilości Towarów wielkogabarytowych jednostkowe koszty wysyłki mogą ulec zmniejszeniu.

 5. Sprzedawca informuje, że kurierzy dostarczający paczki wielkogabarytowe mają obowiązek wydania Towaru w miejscu dostawy, nie mają zaś obowiązku wnoszenia Towaru do domu ani żadnego z budynków i pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, co Zamawiający przyjmuje do wiadomości.

 6. W zależności od wybranej opcji dostawy koszty dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty Zamówienia.

 7. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 22.00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

 8. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

 9. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub odebrania w sklepe pod adresem ul. Krzycka 83/1c Wrocław 53-019, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale XI Regulaminu.

 10. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

 11. Paczki wielkogabarytowe wysyłane są wyłącznie na terytorium Polski.

X. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 2. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@office5.pl.

 1. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Zamawiający - Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - Konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Zamawiający – Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.

 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

 7. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte na miarę, cięte z metra);

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

XI. Reklamacje - niezgodność Towaru z Umową

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy w cięgu 3 dni roboczych od dnia otszymania towaru.

 3. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:

  1. zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w Rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@office5.pl;

  2. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;

  3. zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu, paragon, rachune, fakturę lub jakikolwiek inny dowód zakupu) oraz gwarancję jeśli taka została udzielona - co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;

  4. wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail;

  5. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.

 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji.Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

 5. Reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

 6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego- Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. . W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 3 dni od wydania Towaru Zamawiającemu.

 8. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 9. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 10. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 11. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 12. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

 13. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

 14. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

 15. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/

XII. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.sklep.office5.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.

 2. Sprzedawcą jest GEM MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krzycka 83/1c, 53-019 Wrocław, posiadająca NIP: 6111148097 REGION: 380164299.

 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@office5.pl.

XIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

XIV. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem danych Zamawiających jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień, kontaktu z Zamawiającym, sprzedaży, REKLAMACJI naszych wyrobów oraz podmiotom upoważnionym do dostępu Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. Urząd Skarbowy, Sądy.

 3. Mogą Państwo złożyć wniosek o:
      -  zmiany danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
      -  ograniczenia przetwarzania                                                                                                                                                                                                                                                          - prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 4.   Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że   
       przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  Jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych to proszę o przesłanie informacji o niewyrażeniu zgody i wtedy Państwa dane zostaną usunięte z bazy naszych danych, brak informacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Państwa .
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 6. Zamawiający przysługuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli taką zgodę wyraził.

Jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych to proszę o przesłanie informacji o niewyrażeniu zgody na e-mail biuro@office5.pl i wtedy Państwa dane zostaną usunięte z bazy naszych danych, brak informacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Państwa . 

XV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale XI pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.

 4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.sklep.office5.pl.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. zmiany zakresu świadczonych usług,

  2. zmiany akceptowanych sposobów Płatności,

  3. zmiany sposobów i kosztów dostawy,

  4. zmiany funkcjonalności Sklepu,

  5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  6. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.

 9. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

 10. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

 11. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.

 12. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale XII pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

 13. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy, tj. biuro@office5.pl lub listownie na adres: GEM MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK ul. Krzycka 83/1c Wrocław 53-019.

 14. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11 i 12 powyżej, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta Użytkownika, w razie:

  1. braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia Konta, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Rozdziału II pkt. 9 i 10.